www.zsmsok.cz

Základní škola a mateřská škola                           e-mail : okruzni@zsmsok.eu

Okružní 57, okr. Cheb tel.: 354 52 56 10

IČO : 70976490

              mateřská škola Geipelova                                                    základní škola                                                   mateřská škola Okružní

                                                                                                    

Jazyková vybavenost, bystrá mysl, pružné tělo ´náš cíl

Představa Základní školy a mateřské školy Aš, Okružní o budoucnosti

    Již třetím rokem učíme podle námi vytvořeného školního
vzdělávacího programu a ověřujeme si cíle, které jsme si tímto
programem stanovili, tzn. odbourání tzv. biflování pojmů či
historických dat a naopak přinést žákům dovednost naučit se zá-
kladní informace a z těchto pak odvozovat poznatky další, složi-
tější, umět si informace vyhledat v encyklopediích, na internetu
a touto dovedností si upevňovat a dále rozvíjet i své sebevědomí.
V popředí našeho zájmu  samozřejmě také zůstává dnes nezbytná
jazyková vybavenost - schopnost žáků komunikovat jak v mateř-
ském, tak i v alespoň jednom cizím jazyce.

    Alarmující čísla statistik ukazují stále se zvyšující počet obézních dětí, které zcela pohltila stále se zdokonalující, a tím v tomto směru i nebezpečnější, počítačová technologie a které díky ní zapomněly na každodenní pohyb. S tímto nešvarem bychom chtěli také bojovat. Podmínky školy nám umožňují rozvoj tělesné výchovy ve zvýšené míře, takže i ta trvale našla své místo v našem programu.

    Co tedy konkrétně nabízíme?

    První třídou počínaje zvyšujeme časovou dotaci na výuku tělesné výchovy, kde se zaměříme na rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, budeme podporovat soutěživost a schopnost týmové spolupráce. Chceme tímto u dětí vyvolat pocit každodenní nezbytnosti a radosti z pohybu. Kromě tělesné výchovy nabídneme prvňákům výuku cizího jazyka – upřednostňujeme anglický jazyk (německý jazyk pak formou kroužku). Hravou formou bychom chtěli děti naučit základní slovní zásobu a fráze, které by pak dále rozvíjely v dalších ročnících.

    Součástí naší školy jsou i dvě MŠ – Geipelova a Okružní. V MŠ Geipelova již běží program výuky AJ u předškoláků, od šk.roku 2007/08 probíhá výuka AJ i u předškoláků  v MŠ Okružní. Tyto děti pak mohou plynule navázat na své znalosti v 1.třídě.

    Změny v učebním plánu 6.ročníku se projevují v tom, že si žáci již v tuto dobu vybírají volitelný předmět a to druhý cizí jazyk či Informační a komunikační technologii. Tento předmět rozšiřuje jejich dosavadní znalosti z předmětu Základy práce s počítačem o práci v programech MS Office2007 a o počítačových sítích.Žáci 7.ročníků si volí druhý volitelný předmět. tím mohou být Sportovní hry, Informační a komunikační technologie či Přírodovědná praktika.

    Realizace tohoto vzdělávacího programu však potřebuje i zázemí odpovídající současným technologiím. Naše škola má již zkušenosti s prací na různých projektech. Ten poslední s názvem „Cizí jazyk a dyslektické dítě“ jsme  3.-4.dubna 2007 prezentovali na celostátní konferenci projektů v Novém Městě na Moravě. Díky nim jsme získali finanční prostředky na modernizaci učebny výpočetní techniky a na koupi interaktivní tabule s veškerým příslušenstvím a začali tak budovat odbornou učebnu přírodovědných předmětů. V tomto trendu chceme pokračovat i nadále. Naším cílem je moderní zázemí výuky jazyků a výrazné zlepšení vnitřních a vnějších prostor určených pro tělesný rozvoj našich žáků.

    V neposlední řadě chceme pokračovat v rozvoji mimoškolních aktivit ve snaze zapojit co nejvíce žáků do různých kroužků. V současnosti máme trochu dluh vůči žákům 2.stupně, na ně bychom se chtěli v příštích letech zaměřit.

Odpovídá náš nový vzdělávací program Vašim představám vzdělávání Vašeho syna či Vaší dcery?
Tak se přijďte k nám prostě jen tak podívat, poslechnout si naše plány, zeptat se na vše, co vás zajímá.
 

 Budete vítáni!

Mgr.Jiřina Červenková       ředitelka školy